Artikel 1 Ontwikkeling en onderhoud van producten

1.1          Opdrachtnemers zullen een producten ontwikkelen conform de door Opdrachtgever opgegeven specificaties. Na oplevering van de producten zullen Opdrachtnemers tevens de marketing verzorgen. In het kader daarvan zal Cign de betrokken domeinnamen beheren en de website (laten) hosten.

1.2          Er is sprake van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek.

1.3          Opdrachtnemers voeren hun respectieve diensten uit op basis van een inspanningsverbintenis. Opdrachtnemers zullen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

Artikel 2 Vergoeding

2.1          Opdrachtgever betaalt Opdrachtnemers de vergoeding die is opgenomen in de offerte. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met de inhoud van de offerte en die te accepteren. Tenzij in de offerte anders is aangegeven, betreft de vergoeding een uurtarief en zijn alle bedragen exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen.

2.2          Indien dat is overeengekomen, betaalt Opdrachtgever aan Opdrachtnemers een vergoeding in verband met de aanvraag van één of meerdere domeinnamen en voor de hosting van de website. Opdrachtgever betaalt hiervoor een vergoeding van € 150 per jaar.

2.3          Facturering geschiedt eenmaal per maand door iedere Opdrachtnemer afzonderlijk. Er geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen.

2.4          Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van één of meerdere (financiële) verplichtingen en dat ook blijft nadat Opdrachtnemers driemaal een herinnering aan Opdrachtgever hebben toegezonden, zijn Opdrachtnemers gerechtigd hun dienstverlening onmiddellijk op te schorten.

 Artikel 3 Intellectuele eigendom

3.1          Alle rechten van intellectuele eigendom op al het in het kader van de overeenkomst door Opdrachtgevers ontwikkelde, te ontwikkelen en/of ter beschikking gestelde materiaal berusten uitsluitend bij Opdrachtgevers en/of hun licentiegever(s).

3.2          Opdrachtnemers geven aan Opdrachtgever een niet-exclusieve licentie om het in het kader van deze overeenkomst ontwikkelde materiaal (vormgeving, teksten en overige inhoud) te gebruiken en ter beschikking te stellen op een wijze die in overeenstemming is met de aard van de overeenkomst.

3.3          Zonder toestemming van Opdrachtnemers is het Opdrachtgever niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in het ontwerp dan wel in overig door Opdrachtnemer ontwikkeld en/of ter beschikking gesteld materiaal. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt Opdrachtgever onmiddellijk een direct opeisbare boete van € 2.000,– per overtreding en € 250,– per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Opdrachtnemers om volledige schadevergoeding te vorderen.

3.4          Indien Opdrachtgever materiaal aan Opdrachtnemers ter beschikking stelt, dan verleent Opdrachtgever Opdrachtnemers een niet-exclusieve licentie voor de duur van de Overeenkomst om dit materiaal te gebruiken, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemers voor aanspraken van derden wegens schending van intellectuele eigendomsrechten van die derden. Tevens garandeert Opdrachtgever dat het door haar aan Opdrachtnemers ter beschikking gestelde materiaal geen strijd oplevert met enig wettelijk voorschrift.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1          De aansprakelijkheid van Opdrachtnemers voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Opdrachtnemers van hun verplichtingen onder de overeenkomst, daaronder ook uitdrukkelijk begrepen ieder onrechtmatig handelen van Opdrachtnemers, is per gebeurtenis dan wel een reeks samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoeding die Opdrachtgever onder de overeenkomst per jaar aan Opdrachtgevers verschuldigd is (exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen).

5.2          Buiten de in het vorige lid genoemde gevallen rust op Opdrachtnemers geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Met name rust op Opdrachtnemers geen aansprakelijkheid voor andere schade dan vermogensschade en voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.

5.3          Alle in deze overeenkomst opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijk gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Opdrachtnemers zich bedienen bij de uitvoering van de overeenkomst en komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Opdrachtnemers.

5.4          De aansprakelijkheid van (één der) Opdrachtnemers wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemers, dan wel de Opdrachtnemer die het aangaat, onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Opdrachtnemers ook na afloop van die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemers in staat zijn adequaat te reageren.

Artikel 6 Geheimhouding en privacy

6.1          Partijen verplichten zich jegens elkaar dat zij alle informatie die zij ter uitvoering van deze overeenkomst met elkaar verkrijgen, vertrouwelijk zullen behandelen en dat deze niet ter kennis van onbevoegden komt. Partijen dragen er zorg voor dat deze geheimhoudingsverplichting zich mede uitstrekt tot hun personeel en eventuele bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

6.2          Opdrachtnemers leveren hun diensten in overeenstemming met de in Nederland geldende regelgeving omtrent bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Opdrachtnemers zijn bereid met Opdrachtgever een conveniërende verwerkersovereenkomst te sluiten.

Artikel 7 Overige bepalingen

7.1          Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

7.2          Eventuele geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.

7.3          Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Cign van toepassing. Deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van Marketank. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart Opdrachtgever met deze algemene voorwaarden bekend te zijn. Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever worden van de hand gewezen.

7.4          Rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst kunnen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde worden overgedragen. Partijen zijn gerechtigd aan het verlenen van toestemming voorwaarden te verbinden.